Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej relaxací a afirmací (audionahrávek), ebooků (elektronických knih) a online kurzů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy

VIII. Odpovědnost za vady

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů, recenze

X. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup služeb a digitálního obsahu (zejména audionahrávek, ebooků, online kurzů, konzultací a dalších digitálních produktů), dále obojí společně označováno i jako „produkty“ prostřednictvím internetových stránek www.sarkachapman.cz a dalších internetových služeb uvedeného Prodávajícího.

2. Nákup produktů probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí uzavírané smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve smlouvě (objednávce) odlišná od ustanovení VOP, mají přednost. VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.sarkachapman.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k ní budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednávám s povinností platby“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Warminster sp. z o. o. sp. k.

NIP 5252733118

REGON 368990747

S místem podnikání: Ul Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, Polsko

Kontaktní telefon: +48722202039

Adresa pro doručování elektronické pošty: sarka@sarkachapman.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.sarkachapman.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím smlouvu o poskytnutí služby nebo smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné české právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se vždy řídí českým právem.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, případně jiným způsobem, který v popisu produktu Prodávající uvede.

2. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Je zde i případně popis bonusů, které s nákupem produktu Kupující získává. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru a vyhrazuji si právo, že ne všechny produkty jsou vždy dostupné (vyhrazuji si nabízet je v určitou dobu, pro určitý počet zákazníků apod.).

3. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“ či s obdobnou formulací. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva (o poskytování služby nebo o poskytování digitálního obsahu) uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není běžně přístupná.

IV. Cena produktů a platba

Cena produktů

1. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním, není-li v popisu produktu uvedeno jinak (například u živých akcí apod.). Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednávám s povinností platby“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktů v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produktů dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

Způsob platby a splatnost ceny

1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Stanovená cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se cena hradí v Eurech.

2. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

3. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.Není-li stanoveno jinak, produkty není možné hradit formou splátek.

4. V případě, poskytuji-li skupinové lekce a online či osobní konzultace (a to vč. konzultací nezbytných v rámci jiných zakoupených produktů), budou dodány dle podmínek a za cenu uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

8. V případě zakoupení „balíčku“ služeb a produktů či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na vaší straně uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf a audionahrávky ve formátu mp3 dodány po zaplacení ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude obsah kurzu zasílán e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení uvítací e-mail a první lekci obdržíte e-mailem v den začátku kurzu. Prodávající si dále může vyhradit zpřístupnit kurz prostřednictvím digitálních platforem (uzavřených sekcí webových stránek, přednáškou či konzultací prostřednictvím vhodné platformy apod., vždy dle charakteru jednotlivého produktu).Prodávající pro zpřístupnění digitálního obsahu využívá běžné formáty dostupné prostřednictvím standardního technického a softwarového vybavení (pdf, mp3, standardní internetové prohlížeče apod.; obvyklé formáty či zvláštní požadavky na vybavení jsou pak uvedeny v popisu jednotlivých produktů).

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book či audionahrávka dodána obvykle do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem je možné dodat produkty obratem po provedení platby, umožňuje-li to jejich charakter.

3. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a mp3(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

5. Je-li součástí prodávaných online programu individuální online konzultace, je možné ze závažných důvodů na straně Kupujícího požádat v čase 24 hodin a více před započetím online konzultace o změnu termínu. V čase méně než 24 hodin před započetím konzultace změna termínu není možná a jsou-li důvody, pro které se Kupující nemůže konzultace zúčastnit, tak takováto konzultace bez náhrady propadá. V případě skupinových koučinkových programů není změna termínu skupinové konzultace na žádost Kupujícího možná. Prodávající si vyhrazuje právo měnit termíny individuálních i skupinových konzultací, workshopů a dalších akcí pořádaných v rámci jí prodávaných produktů.

6. Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud Prodávající poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“ (a Prodávající poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc, pdf a mp3. Obsah on-line kurzů přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny jednotlivé lekce e-mailem (čl. V. VOP), v případě dalších produktů pak odkaz na digitální obsah. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

4. Není-li v popisu produktů uvedeno jinak, neposkytuji aktualizace zakoupeného digitálního obsahu.

VII. Odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy

1. V případě, že předmětem smlouvy je poskytnutí digitálního obsahu (e-book, online kurzu apod.), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 dennílhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

2. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí konzultace, pak na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že pokud byly služby splněny (tj. konzultace poskytnuta) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14 denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ) a současně se uplatní ujednání dle článku V.5.

3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

4. Kupující v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li Prodávající digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené kupujícím. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že Prodávající digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.  

5. Jako Prodávající jsem oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností ze smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

6. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, smlouva se uplynutím této lhůty ruší. Případný nárok Prodávajícího na úhradu bezdůvodného obohacení z titulu poskytnutého plnění není tímto dotčen.

7. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Jako Prodávající vám odpovídám, že zakoupené služby a produkty při převzetí nemají vady charakteru, které by znemožňovaly jejich užití a odpovídají tomu, co jste si objednali. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že služba či produkt byly vadné již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí. V případě kupujících, kteří nejsou v postavení spotřebitele, odpovídám za vady, které se vyskytnou při převzetí.

2. Kupující v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Prodávající vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu či služby bez vady a vadného digitálního obsahu či služby, které byly kupujícímu poskytnuty. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje Kupujícího namísto odměny, nemůže Kupující požadovat přiměřenou slevu.

4. Peněžité částky, které má Prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

5. Reklamaci uplatníte na e-mailové adrese uvedené v záhlaví těchto podmínek nebo v kontaktních údajích Prodávajícího. Reklamaci vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

6. Odpovědnost za vady a ujednání o reklamaci se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů, recenze

1. Kupující bere výslovně na vědomí a je si při uzavírání smlouvy s prodávajícím na poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek výslovně vědom, že veškeré informace, které od Prodávajícího a prostřednictvím jeho služeb a produktů obdrží, jsou určeny pouze k jeho zájmovým účelům a Prodávající neodpovídá za finanční, zdravotní či jiné výsledky Kupujícího či jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. K řešení sporů ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou příslušné obecné soudy v České republice s místí příslušností dle místa bydliště (sídla) žalobce či v případě, je-li žalobcem Prodávající, pak je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.

3. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Prodávajícího.

4. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Prodávajícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

6. Recenze na digitální obsah nebo poskytnuté služby bude moci Kupující zasílat elektronicky na emailovou adresu sarka@sarkachapman.cz. K samotné recenzi je potřeba přiložit potvrzení o objednávce, aby bylo možno tuto recenzi ověřit. Prodávající používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získal od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Prodávajícímu nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Recenze nejsou upravovány, Prodávající si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.  

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4.Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení na webové stránky Prodávajícího, a to k 9.1.2023.